วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มารยาทการเต้นลีลาศ

  มารยาทในการเต้นลีลาศ

      
                                                                                      


1.            แต่งกายให้สะอาด ถูกต้อง และเหมาะสมตามกาลเทศะซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจในบุคลิกภาพของตนเอง
2.             อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด กำจัดกลิ่นต่าง ๆ ที่น่ารังเกียจ เช่น กลิ่นปาก กลิ่นตัว
3.             ควรใช้เครื่องสำอางที่มีกลิ่นไม่รุนแรงจนสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือกับคู่ลีลาศของตน
4.             มีการเตรียมตัวล่วงหน้าโดยฝึกซ้อมลีลาศในจังหวะต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจในการเต้นลีลาศ
5.            สุภาพบุรุษต้องให้เกียติสุภาพสตรี และบุคคลอื่นในทุก สถาณการณ์ และจะต้องไปรับ  สุภาพสตรีที่ตน
            เชิญไปร่วมงาน
6.             ไปถึงบริเวณงานให้ตรงตามเวลาที่ระบุในบัตรเชิญ
7.             ไม่สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือของคบเคี้ยวใดๆ ในขณะลีลาศ
8.             ไม่ควรพูดเรื่องปมด้อยของตนเอง หรือคู่ลีลาศ
9.             ไม่ดื่มสุรามากจนครองสติไม่อยู่ ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเมามากไม่ควรเชิญสุภาพสตรีออกลีลาศ
10.          ไม่ควรออกลีลาศกับคู่เพศเดียวกัน

                                สมาชิกกลุ่ม
   ฉันชนก       ทวีปัญญาภรณ์    ม.6/6 เลขที่  14
   วรรณพงศ์   ภูมิผิว                  ม.6/6  เลขที่ 15
   ปฐมพงศ์     แซ่ลี้                    ม.6/6  เลขที่ 16
   จีรทิปต์        คุปตะสิริ             ม.6/6  เลขที่  17
   ชุตินันท์      อรจุล                   ม.6/6  เลขที่  18
   ฤทัย            แซ่ตึ้ง                   ม.6/6  เลขที่  19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น